โรงเรียนทรายขาววิทยา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
นายวิชัย ราชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารบุคคล
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงบประมาณ
นายประเสริฐ ด้วงเกื้อ
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
นายประเสริฐ สุขเพ็ง
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับผู้ปกครองนักเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้มอบหมายโรงเรียนในสังกัด ให้ครูสำรวจข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน โดยกรอกข้อมูลออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScckkuPDUf-Y_B7zGC_WSVTNJY29Rx19j9weHcceGQuzjoPQQ/viewform

รางวัลความสำเร็จ