โรงเรียนทรายขาววิทยา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
นายรัตตัญญู ศรีไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกรวีร์ ข่าทิพพาที
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารบุคคล
นางสาวชนกพร ทองปาน
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงบประมาณ
นายประเสริฐ ด้วงเกื้อ
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
นายประเสริฐ สุขเพ็ง
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Best Practice

รางวัลความสำเร็จ