ITA School

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 'ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า 'การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ความโปร่งใสด้านข้อมูลและการดำเนินงานของโรงเรียน


:: ข้อมูลพื้นฐานO1 : โครงสร้างO2 : ข้อมูลผู้บริหารO3 : อำนาจหน้าที่O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานO5 : ข้อมูลการติดต่อO6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องO7 : ข่าวประชาสัมพันธ์O8 : Q&A (ถามตอบ)O9 : Social Network
:: การบริหารงานO10 : แผนดำเนินงานประจำปีO11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือนO12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีO13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานO14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการO15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการO16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการO17 : E–Service:: การบริหารเงินงบประมาณO18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีO19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนO20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีO21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุO22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุO23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนO24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี:: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลO26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลO27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี:: การส่งเสริมความโปร่งใสO29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบO30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบO31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีO32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นO33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม:: การป้องกันการทุจริต- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารO34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารO35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหารO36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีO37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตO38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรO39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตO40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตO41 : รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีO42 : มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานO43 : การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภาย ในหน่วยงาน