ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A

นายรัตตัญญู ศรีไชย   ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกรวีร์ ข่าทิพพาทีรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางวิอาภรณ์  รังสิมันตุชาติหัวหน้ากลุ่ม
บริหารบุคคล
นางสาวชนกพร ทองปานหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
นางประไพ  มากจันทร์หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงบประมาณ
นายประเสริฐ ด้วงเกื้อหัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
นายวิศวกร  เพ็ชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป