ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผล-ม1-ม4.pdf