ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนทรายขาววิทยา (ปรับปรุงห้องน.pdf