ป้าประสงค์  (Goals)

1.ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะตามวัย มีทักษะชีวิต มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นพลเมืองและเป็นพลโลกที่ดี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นพัฒนาสมรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

3.ครูเป็นผู้มีความรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะในการสอนและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะการใช้เทคโนโลยี

นายรัตตัญญู ศรีไชย   ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศุภกาญจน์  ขวัญหลีรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวกิตติมา  สุขศิริหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล
นางสาวชนกพร ทองปานหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
นางประไพ  มากจันทร์หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงบประมาณ
นายธรรมศักดิ์  โสมอะหัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
นายวิศวกร  เพ็ชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป