เป้าประสงค์

ป้าประสงค์ (Goals)

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข