สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ธรรมจักร คือ คุณธรรม หมายถึง ความคิดตามหลักพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

คบเพลิง คือ ปัญญา หมายถึง การศึกษาให้แสงสว่างเป็นปัญญาส่องทางชีวิตให้ประสบความรุ่งโรจน์ไปทั่วสารทิศ

รวงข้าว คือ อาชีพ หมายถึง หลักการ วิธีการการประกอบอาชีพให้ได้ผลอย่างดี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ
รุ่งเรือง

วงกลมวงเล็กล้อมรอบธรรมจักร หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับซึ่งความสุขอย่างยิ่ง

วงกลมใหญ่ หมายถึง เป้าหมายใหญ่ของการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ปัญญา อาชีพที่ดี

คำขวัญของโรงเรียน คุณธรรม ปัญญา อาชีพ

ปรัชญาของโรงเรียน สิกขา นิพพานาย สํวตตติ : การศึกษา เป็นไปเพื่อความสุขยิ่ง

สีประจำโรงเรียนแดง - ดำ

สีแดง หมายถึง สติปัญญา ความรัก ความสามัคคี

สีดำ หมายถึง ความหนักแน่นในความดี มีคุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ คุณธรรมเด่น เน้นวิถีพุทธ ”

อักษรย่อ ท.ข.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นตาล