ธรรมจักร  คือ  คุณธรรม  หมายถึง  ความคิดตามหลักพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

คบเพลิง คือ  ปัญญา  หมายถึง  การศึกษาให้แสงสว่างเป็นปัญญาส่องทางชีวิตให้ประสบความรุ่งโรจน์ไปทั่วสารทิศ

รวงข้าว คือ  อาชีพ  หมายถึง  หลักการ  วิธีการการประกอบอาชีพให้ได้ผลอย่างดี  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ
                      รุ่งเรือง

วงกลมวงเล็กล้อมรอบธรรมจักร  หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับซึ่งความสุขอย่างยิ่ง

วงกลมใหญ่  หมายถึง  เป้าหมายใหญ่ของการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ปัญญา  อาชีพที่ดี

คำขวัญของโรงเรียน       คุณธรรม  ปัญญา  อาชีพ

ปรัชญาของโรงเรียน       สิกขา  นิพพานาย  สํวตตติ   :  การศึกษา  เป็นไปเพื่อความสุขยิ่ง

สีประจำโรงเรียนแดง - ดำ             

                สีแดง     หมายถึง      สติปัญญา  ความรัก  ความสามัคคี

               สีดำ       หมายถึง   ความหนักแน่นในความดี  มีคุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   “ คุณธรรมเด่น เน้นวิถีพุทธ ”

อักษรย่อ                        ท.ข.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นตาล


นายรัตตัญญู ศรีไชย   ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศุภกาญจน์  ขวัญหลีรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวกิตติมา  สุขศิริหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล
นางสาวชนกพร ทองปานหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
นางประไพ  มากจันทร์หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงบประมาณ
นายธรรมศักดิ์  โสมอะหัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
นายวิศวกร  เพ็ชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป