วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  (Vision  of school)  

        โรงเรียนทรายขาววิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยมรทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่ดี โดยครูมืออาชีพด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่วยร่วมจากทุกภาคส่วน

นายรัตตัญญู ศรีไชย   ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศุภกาญจน์  ขวัญหลีรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวณิชาดา  นวลพลับหัวหน้ากลุ่ม
บริหารบุคคล
นางสาวชนกพร ทองปานหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
นางประไพ  มากจันทร์หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงบประมาณ
นายศรายุทธ  บุญเครือหัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
นายวิศวกร  เพ็ชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป