วิสัยทัศน์

โรงเรียนทรายขาววิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กำหนดไว้ในข้อ ๑๔(๒) ว่า ให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปรัชญาโรงเรียน คือ คุณธรรม ปัญญา อาชีพ และ อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ คุณธรรมเด่น เน้นวิถีพุทธ ” เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ ยิ้มไหว้ ทายทัก ” คติพจน์ของโรงเรียนคือ “สิกขา นิพพานาย สํวตตติ : การศึกษา เป็นไปเพื่อความสุขยิ่ง” ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โรงเรียนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ดังนี้


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision of school)

มุ่งพัฒนาผู้เรียน สู่คุณธรรม ปัญญา และอาชีพ