พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทัศนคติ
และกระบวนการ คิดที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

2.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3.ส่งเสริมการเรียนวิชาชีพและจัดเรียนร่วมทวิศึกษา