พันธกิจ (Mission)

1.ส่งเสริม พัฒนา ติดตาม ช่วยเหลือ นักเรียนให้จบการศึกษาพร้อมรุ่นร้อยละ 100 มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนและตามที่หลักสูตรกำหนด มีทักษะในการประกอบอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริม ฝึกฝน พัฒนานักเรียนให้มีผลงานระดับประเทศ ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีวินัยและรับผิดชอบ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีผลงานระดับประเทศ มีนวัตกรรมและพัฒนาสู่โรงเรียนนวัตกรรม

3.ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในการทำงานร่วมกันทุกรูปแบบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในองค์กรทั้งผู้เรียนและบุคลากรทั้งการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการ ซื่อสัตย์ทั้งองค์กรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

4.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

5.พัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการโดยเน้นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6.ส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาทุกรูปแบบที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs-Sustainable Development Goals)

นายรัตตัญญู ศรีไชย   ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศุภกาญจน์  ขวัญหลีรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวกิตติมา  สุขศิริหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล
นางสาวชนกพร ทองปานหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
นางประไพ  มากจันทร์หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงบประมาณ
นายธรรมศักดิ์  โสมอะหัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
นายวิศวกร  เพ็ชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป