ประวัติโรงเรียนทรายขาววิทยา

๑. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนทรายขาววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๗๐  โทรศัพท์ ๐๗๕–๗๖๖๕๓๖ แฟกซ์ ๐๗๕–๗๖๖๕๓๖  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  นครศรีธรรมราชและพัทลุง   โดยมี นายรัตตัญญู  ศรีไชย  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน

            โรงเรียนทรายขาววิทยา มีที่ดินรวม ๖๐ ไร่ ๑๗ ตารางวา ซึ่งก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของท่านพระครูพิศาลศีลพงศ์ และนายปลื้ม  เทอดเกียรติชาติ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่าย อีกทั้ง หน่วยงานร.พ.ช.นครศรีธรรมราช ได้สร้างสระน้ำขนาดใหญ่ให้    วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๔   ถือเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี  นายประศาสน์  วิโรภาส   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔ โดยอาศัยศาลาวัดหัวค่ายเป็นสถานที่เรียนปีการศึกษา  ๒๕๒๔   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคารแบบ 202 ก. จำนวน 1 หลังและส้วม ค.ส.ล. จำนวน ๖ ที่นั่ง จำนวน หลัง

ปีการศึกษา  ๒๕๒๕   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๐๘ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน ๑ หลัง โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมกับโครงการ ม.พ.ช. ๒ รุ่นที่ ๒

ปีการศึกษา  ๒๕๒๖   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม ค.ส.ล. จำนวน ๖ ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๒๗   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ CS 217 B จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน
๑ หลัง (อาคารแฟลต) โรงฝึกงานคหกรรมศิลป์+อุตสาหกรรมศิลป์ แบบอาคาร Gen HI  จำนวน ๑ หลัง   โรงฝึกงานเกษตรกรรม แบบอาคารเกษตร A   จำนวน ๑ หลัง  รวมทั้ง บ่อกรองถังคอนกรีต โรงสูบน้ำ ถังประปา และถังเก็บน้ำฝน

ปีการ ศึกษา ๒๕๒๘   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน

กรมสามัญศึกษา จำนวน ๑ หลัง

ปีการ ศึกษา ๒๕๒๙   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบมาตรฐานรมสามัญศึกษา จำนวน ๑ หลัง และสนามบาสเก็ตบอล

ปีการ ศึกษา ๒๕๓๓   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล. จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครูค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบ ๒๐๓/๒๗  ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 6 ที่นั่ง  หอประชุม อาคารแบบ ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

ปีการ ศึกษา ๒๕๓๔   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน

กรมสามัญศึกษา บ้านพักภารโรง อาคารไม้ 1 ชั้น จำนวน ๑ หลัง

ปีการ ศึกษา ๒๕๓๕   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น แบบ ๒๐๓/๒๗

จำนวน ๑ หลัง

ปีการ ศึกษา ๒๕๓๖   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  ตึก ค.ส.ล. ชั้นเดียว 2 หน่วย จำนวน ๑ หลัง  

ปีการศึกษา ๒๕๓๗   โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร แบบ ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๘   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบมาตรฐาน ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๙   โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑.๔ ล้านบาท

ปีการศึกษา ๒๕๔๔   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างกองอำนวยการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๕๕   โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนหนูสู้ภัย จากมูลนิธิปูนซิเมนต์ไทย(SCG)   ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ๑๒ ห้อง จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และ ปรับปรุงสนามฟุตซอล จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณสื่อการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘๐๐,๐๐๐  บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน  ­๘๓๕,๕๐๐  บาท

           โรงเรียนทรายขาววิทยา มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลทรายขาว ตำบลบ้านราม นอกเขตพื้นที่บริการที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียน คือ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลหัวไทร ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

             ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนทรายขาววิทยา ทำการสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒   นครศรีธรรมราชและพัทลุง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


นายรัตตัญญู ศรีไชย   ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศุภกาญจน์  ขวัญหลีรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวกิตติมา  สุขศิริหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล
นางสาวชนกพร ทองปานหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
นางประไพ  มากจันทร์หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงบประมาณ
นายธรรมศักดิ์  โสมอะหัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
นายวิศวกร  เพ็ชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป