ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนทรายขาววิทยา

๑. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนทรายขาววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๕ – ๗๖๖๕๓๖ แฟกซ์ ๐๗๕ – ๗๖๖๕๓๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ นครศรีธรรมราชและพัทลุง โดยมี นายรัตตัญญู ศรีไชย ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน

โรงเรียนทรายขาววิทยา มีที่ดินรวม ๖๐ ไร่ ๑๗ ตารางวา ซึ่งก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของท่านพระครูพิศาลศีลพงศ์ และนายปลื้ม เทอดเกียรติชาติ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่าย อีกทั้ง หน่วยงาน
ร.พ.ช.นครศรีธรรมราช ได้สร้างสระน้ำขนาดใหญ่ให้ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๔ ถือเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายประศาสน์ วิโรภาส ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔ โดยอาศัยศาลาวัดหัวค่ายเป็นสถานที่เรียนปีการศึกษา ๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคารแบบ 202 ก. จำนวน 1 หลังและส้วม ค.ส.ล. จำนวน ๖ ที่นั่ง จำนวน หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๐๘ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน ๑ หลัง โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมกับโครงการ ม.พ.ช. ๒ รุ่นที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๒๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม ค.ส.ล. จำนวน ๖ ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๒๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ CS 217 B จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน
๑ หลัง (อาคารแฟลต) โรงฝึกงานคหกรรมศิลป์+อุตสาหกรรมศิลป์ แบบอาคาร Gen HI จำนวน ๑ หลัง โรงฝึกงานเกษตรกรรม แบบอาคารเกษตร A จำนวน ๑ หลัง
รวมทั้ง บ่อกรองถังคอนกรีต โรงสูบน้ำ ถังประปา และถังเก็บน้ำฝน

ปีการ ศึกษา ๒๕๒๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน

กรมสามัญศึกษา จำนวน ๑ หลัง

ปีการ ศึกษา ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน

กรมสามัญศึกษา จำนวน ๑ หลัง และสนามบาสเก็ตบอล

ปีการ ศึกษา ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล. จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู

ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบ ๒๐๓/๒๗ ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 6 ที่นั่ง หอประชุม อาคารแบบ ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

ปีการ ศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น แบบมาตรฐาน

กรมสามัญศึกษา บ้านพักภารโรง อาคารไม้ 1 ชั้น จำนวน ๑ หลัง

ปีการ ศึกษา ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น แบบ ๒๐๓/๒๗

จำนวน ๑ หลัง

ปีการ ศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน ตึก ค.ส.ล. ชั้นเดียว 2 หน่วย จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร แบบ ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบมาตรฐาน ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑.๔ ล้านบาท

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างกองอำนวยการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนหนูสู้ภัย จากมูลนิธิปูนซิเมนต์ไทย(SCG) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ๑๒ ห้อง จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม และ ปรับปรุงสนามฟุตซอล จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณสื่อการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ­๘๓๕,๕๐๐ บาท

โรงเรียนทรายขาววิทยา มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลทรายขาว ตำบลบ้านราม นอกเขตพื้นที่บริการที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียน คือ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลหัวไทร ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนทรายขาววิทยา ทำการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ นครศรีธรรมราชและพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ